Zavřít

Nezávazná rezervace vozu

Spracovania osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov v rôznych databázach je dnes bežnou súčasťou života. AURES Holdings spracováva osobné údaje v súlade s právnymi predpismi a plne rešpektuje práva zákazníkov - dotknutých osôb. Dotknutá osoba má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov a má ďalej právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, resp. doplnenie svojich údajov, právo na výmaz z da, právo na obmedzenie spracovanie, právo na prenosnosť údajov, právo vzniesť námietku a právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovanie. Nesúhlas s ďalším spracovaním osobných údajov je nutné vysloviť písomne. To sa môže stať buď listom (doporučeným), e-mailovou správou alebo aj vyplnením formulára na tejto webovej stránke, ktorý súčasne slúži aj pre ďalšie požiadavky súvisiace s uplatnením práv dotknutej osoby vo vzťahu k ich spracovaniu. Prostredníctvom formulára si takisto môžete požiadať o informáciu, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracovávané a ak sú spracovávané, v akom rozsahu, prípadne o ich doplnenie či opravu. O ďalších krokoch budete informovaní e-mailom na adresu, ktorú uvediete, a to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Žiadosť o úpravu osobných údajov

Žiadam o

Vaše údaje (povinné)

Adresa bydliska (nepovinné)